Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů Nasedluhy.cz

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za naši prvořadou povinnost. Osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s platnou legislativou. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (dále jen “GDPR”). Dovolujeme si Vám předložit informace, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

 Co se zde dozvíte?

 • Jaké osobní údaje zpracováváme,
 • z jakých zdrojů je získáváme,
 • k jakým účelům je využíváme,
 • komu je smíme poskytnout,
 • jak můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
 • jak jsou osobní údaje zabezpečené.
 • informace pro jednotlivé kategorie subjektů údajů.

Identifikační údaje správce KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24785199 (dále jen „Společnost“).
Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů
Marián Zalom    e-mail: DPO@cz.kruk.eu adresa pro korespondenci: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

 • Poradenství v rámci osvětové akce Den bez dluhů. Poskytování nezávazných a bezplatných rad, jak postupovat v obtížné finanční situaci, při problémech s dluhy, jak postupovat při řešení insolvence nebo exekuce. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. a, GDPR, a to na základě souhlasu. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
 • Jednorázový výpis z Centrální evidence exekucí, na základě žádosti klientů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. a, GDPR, a to na základě souhlasu. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
 • Osobní údaje jméno a příjmení, datum narození, v případě fyzické osoby podnikatele IČO. V případě záznamu v Centrální evidenci také rodné číslo, adresa, počet exekucí, spisová značka exekučního spisu, peněžitá povinnost.
 • Centrální evidence exekucí, veřejný seznam veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky.
 • CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle,
  140 00 Praha 4
 • V případě předávání osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) vždy dodržujeme zásadu odpovídající úrovně ochrany osobních údajů, podle které k předávání osobních údajů může dojít pouze tehdy, pokud dotyčná třetí země zajistí odpovídající úroveň ochrany.  Požadavek na tzv. odpovídající úroveň ochrany osobních údajů je realizován výlučně prostřednictvím rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, tzn. prostřednictvím rozhodnutí, které potvrzuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ve třetí zemi jako celku nebo jen v určitém sektoru třetí země. Seznam platných rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Osobní údaje získané přímo od subjektu údajů, klientů
 • Z veřejně přístupné Centrální evidence exekucí
 • Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu trvání osvětové akce Den bez dluhů. Záznam po 7 dnech bude automatický odstraněn.
 • V případě výpisu z Centrální evidence exekucí pouze pro tento úkon a po provedení úkonu je záznam po 7 dnech automatický odstraněn.
 • Ochrana osobních údajů klienta před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním a jakýmikoli jinými nepřípustnými způsoby jejich zpracování je jedním ze základních cílů naši Společnosti.
 • Osobní údaje klienta jsou zajištěný moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů.
 • Osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Právo na přístup k osobním údajům

 • Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které naše Společnost zpracovává a potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

Právo na opravu osobních údajů

 • Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

 • Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jste odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů 

 • Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj a žádáte místo toho o omezení jejich použití, nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • V případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, kde vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, kde vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 • V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že došlo k porušení pravidel ochrany vašich osobních údajů.
Zpracování osobních údajů z formulářů

Formulář – kontaktní formulář – poradenství

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s článkem 13. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Identifikační údaje správce:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24785199 (dále jen „Společnost“).


Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:
Marián Zalom e-mail: DPO@cz.kruk.eu adresa pro korespondenci: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové
Účel zpracování a právní základ zpracování osobních údajů:

 • Poradenství v rámci osvětové akce Den bez dluhů. Poskytování nezávazných a bezplatných rad, jak postupovat v obtížné finanční situaci, při problémech s dluhy, jak postupovat při řešení insolvence nebo exekuce. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. a, GDPR, a to na základě souhlasu. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Kategorie osobních údajů, které naše společnost zpracovává pro tento účel:
Osobní údaje jméno a příjmení, emailová adresa, telefon.

Příjemci osobních údajů: Nejsou jiný příjemcí.

Předávání osobních údajů do třetích zemí: Vaše osobní údaje nebudou předány do třetích zemí.

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí: Osobní údaje získané přímo od subjektu údajů

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu trvání osvětové akce Den bez dluhů. Záznam po 7 dnech bude automatický odstraněn.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:
Právo na přístup k osobním údajům

 • Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které naše Společnost zpracovává a potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

Právo na opravu osobních údajů

 • Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

 • Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jste odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro další zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů 

 • Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj a žádáte místo toho o omezení jejich použití, nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 • V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že došlo k porušení pravidel ochrany vašich osobních údajů.

Formulář – Žádost o výpis z CCE

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s článkem 13. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. jako správce, Vám sděluje následující informace v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

Identifikační údaje správce: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24785199 (dále jen „Společnost“).

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:
Marián Zalom e-mail: DPO@cz.kruk.eu adresa pro korespondenci: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové


Účel zpracování a právní základ zpracování osobních údajů:

 • Jednorázový výpis z Centrální evidence exekucí, na základě žádosti klientů. Právním základem zpracování je souhlas subjektu údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. a, GDPR, a to na základě souhlasu. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Kategorie osobních údajů, které naše společnost zpracovává pro tento účel:
Osobní údaje jméno a příjmení, datum narození, v případě fyzické osoby podnikatele IČO. V případě záznamu v Centrální evidenci také rodné číslo, adresa, počet exekucí, spisová značka exekučního spisu, peněžitá povinnost.

Příjemci osobních údajů:

 • Centrální evidence exekucí, veřejný seznam veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky.
 • CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4

Předávání osobních údajů do třetích zemí: Vaše osobní údaje nebudou předány do třetích zemí.

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:

 • Osobní údaje získané přímo od subjektu údajů
 • Z veřejně přístupné Centrální evidence exekucí

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
Vaše osobní údaje uchováváme pouze pro jednorázový úkon výpisu z Centrální evidence exekucí. Po provedení úkonu je záznam po 7 dnech automatický odstraněn.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

Právo na přístup k osobním údajům

 • Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které naše Společnost zpracovává a potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

Právo na opravu osobních údajů

 • Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

 • Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jste odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro další zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů 

 • Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj a žádáte místo toho o omezení jejich použití, nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 • V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že došlo k porušení pravidel ochrany vašich osobních údajů.