Exekuce: Co to je a jak probíhá exekuční řízení?

Exekuce_Den_bez_dluhu
Exekuce čeká každého, kdo přestane splácet své závazky a bude hrát „mrtvého brouka“. Přečtěte si, co můžete čekat od exekutora a jak co nejvíc snížit dopady řízení.
Co je to exekuce a jaký má postup?

Exekuce je legální způsob vymáhání dlužné částky od dlužníka. Přichází na řadu, pokud si od někoho půjčíte peníze, například od banky nebo nebankovní společnosti, a nesplatíte půjčku včas, a to ani po opakovaných upozorněních.

Exekuce má přesně stanovený postup a vážou se k ní určitá práva a povinnosti. Uhrazení nezaplaceného dluhu vám nejprve nařídí takzvaný exekuční titul, což může být například písemné rozhodnutí soudu nebo platební rozkaz. V tuto chvíli se ještě nejedná o exekuci. Můžete své závazky a případné penále uhradit a vyhnout se tak dalším nákladům. Pokud to neuděláte, soud na základě exekučního titulu vydá pověření a nařídí exekuci. Exekutor (případně soud nebo finanční úřad) pak může zahájit oficiální exekuční řízení.

Exekutor má povinnost vás o nařízení exekuce do 15 dní informovat a vyzvat vás k zaplacení dluhu do dalších 30 dní. Teprve v této fázi exekutor může začít zjišťovat stav vašeho majetku, včetně společného jmění manželů. Od bankovních institucí zjišťuje stav vašich účtů, nahlíží do katastru nemovitostí a může také kontaktovat vašeho zaměstnavatele.

Už během této lhůty exekutor vydá exekuční příkaz. Poté už s vaším majetkem nesmíte nakládat „jinak, než je běžné“. Můžete platit jen za základní životní potřeby, jako je jídlo a bydlení. Rychlé přepsání domu na jiného vlastníka nebo převádění financí na cizí účty nepřipadá v úvahu. Exekutor ale většinou nechává zmrazit finanční prostředky na účtu dřív, než má dlužník exekuční příkaz v ruce, aby takovému chování předešel. Po zablokování účtu si můžete ještě jednorázově vybrat částku odpovídající dvojnásobku životního minima.

Uplynutí 30denní lhůty

Pokud začnete situaci řešit a ve třicetidenní lhůtě se vám podaří splatit dluh, připlatíte navíc jen polovinu nákladů na řízení a odměny exekutora. Jestliže ale lhůtu nesplníte, exekuce bude pokračovat a dlužná částka naroste o další náklady na řízení.

O následném postupu exekuce rozhoduje exekutor. Aby našel prostředky k umoření dluhu, může zabavit peníze na vašich účtech, nařídit srážky ze mzdy nebo prodat váš majetek. Způsoby vymáhání může kombinovat, ale vždy musí zohledňovat výši dluhu. Začíná u zabavování peněz a pokud to nestačí, může postupně přikročit k dražbě vašeho majetku a nemovitostí.

Co dělat, když vás čeká exekuce

Co nejrychleji se pokuste dlužnou částku uhradit. Pokud nemáte prostředky na okamžité zaplacení, domluvte si splátkový kalendář. Klíčem je komunikace.

Za určitých podmínek můžete také požádat o odložení exekuce. Dále je možné podat návrh na částečné nebo plné zastavení exekuce. O takovém postupu se ale poraďte s odborníky. Pokud ho soud zamítne, řízení se protáhne a náklady na něj se zbytečně zvýší.

Akce Milostivé léto. Pokud má dlužník nesplacený závazek u veřejnoprávní instituce a jeho dluh vymáhá soudní exekutor, může mezi 28. říjnem 2021 a 28. lednem 2022 využít akci Milostivé léto. Zaplatí pouze jistinu (původní dluh) a k tomu správní poplatek 908 Kč. Stát mu zbytek dluhu odpustí.

Rozhodčí doložka: o co se jedná?

Rozhodčí doložka je druh smlouvy, který by měl znát každý, kdo si potřebuje půjčit peníze, případně koupit nebo prodat nějaký majetek. Přečtěte si, co si pod tímto pojmem představit a co pro vás znamená podepsání doložky.

Co je rozhodčí doložka?

Rozhodčí doložka je písemná dohoda. Uvádí, že případný spor mezi stranami, které mezi sebou uzavřely smlouvu, bude řešit rozhodčí řízení. Spor tedy nepřipadne nezávislému civilnímu soudu, jak je zvykem, ale bude ho řešit takzvaný rozhodce. Ten za každé své jednotlivé rozhodnutí získává finanční odměnu od zadavatele.

V praxi to například znamená, že pokud si člověk vezme úvěr, podepíše rozhodčí doložku a přestane splácet, věřitel se může obrátit na rozhodce, který spor rozhodne. Na základě výsledku řízení (rozhodčího nálezu) pak věřitel může podat návrh na zahájení exekuce u exekučního soudu.

Od roku 2016 zákon zakazuje sjednávání rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách (smlouvách mezi spotřebiteli a podnikateli, jako jsou např. kupní a nájemní smlouvy). Výjimkou je tzv. smlouva o rozhodci, tedy dohoda mezi stranami až v okamžiku, kdy je konkrétní spor zahájený. Před novelou sjednané rozhodčí doložky jsou platné.

Kde rozhodčí doložku najdu a jak ji poznám?

Rozhodčí doložka bývala v minulosti často umístěna mezi ustanovení smluvních podmínek. Doložku ve starších smlouvách tedy nemusí být snadné rozeznat. Poznáte ji podle užití výrazů jako je „rozhodce“, „rozhodčí řízení“ nebo přímého označení „rozhodčí doložka“.

V současnosti zákon nařizuje, aby byla rozhodčí doložka umístěná mimo text smluvních podmínek. Nejčastěji se přikládá ke smlouvě jako samostatná rozhodčí smlouva. Musí mít jasné označení a také musí obsahovat určité základní náležitosti – například pravdivé, přesné a úplné informace o rozhodci, o odměně pro rozhodce nebo o místu konání rozhodčího řízení. Věřitel navíc musí druhou stranu před uzavřením smlouvy informovat o důsledcích, které doložka může mít.

Kdo používá rozhodčí doložku?

Doložku dříve používaly banky i nebankovní společnosti ve smlouvách o spotřebitelském úvěru. Banky už ale rozhodčí doložky nevyužívají a postupně od nich odstupují i velké nebankovní společnosti. Běžné jsou stále u malých nebankovních společností.

Musím rozhodčí doložku podepsat?

Podepsání doložky je čistě dobrovolné. Každý má právo se ke znění doložky vyjádřit a může ji také odmítnout a nepodepsat. Pokud si nejste jistí, jak správně postupovat, nebo máte otázky ohledně již v minulosti podepsané doložky, požádejte o radu odborníka.

Osobní bankrot: jak probíhá a kdo o něj může žádat?

Osobní bankrot představuje řešení extrémní životní situace, kdy se člověk zadluží natolik, že není schopný dluhy splácet. Přečtěte si, jaké podmínky pro oddlužení platí.

Co je osobní bankrot a jak se podává návrh

Osobní bankrot (oddlužení) je legální, odborníkem vedený způsob, jakým se můžete vypořádat se závazky vůči věřitelům, které nejste schopní splatit.

Návrh na oddlužení musíte podat prostřednictvím odborníka. Může to být pouze advokát, insolvenční správce, notář, exekutor nebo státem schválená nezisková organizace. Bankrot schvaluje insolvenční soud a průběh spravuje insolvenční správce, který za vás jedná s věřiteli.

Osobní bankrot můžete vyhlásit jen pokud:
  • Jste v takzvané platební neschopnosti. To znamená, že nejste schopní splácet podstatnou část svých dluhů a své závazky máte minimálně 30 dní po splatnosti.
  • Máte dluh alespoň u dvou různých věřitelů.
  • Jste schopní splatit alespoň část svých závazků, hradit činnost insolvenčního správce a platit případné výživné.
Podmínky oddlužení

Požadovanou část závazků se insolvenční správce pokusí splatit jednorázově, například prodejem majetku a dále využije formu splátkového kalendáře.

Pokud zvolí splátky, po následujících pět let budete pobírat jen takzvanou nezabavitelnou částku, která se odvíjí od zákonem stanoveného životního minima. Všechny mimořádné příjmy, jako například výnosy z dědictví či darů, nesmíte zatajit, ale naopak použít na úhradu dluhu. Během této doby také nesmíte vytvořit žádný nový dluh.

Základní varianta oddlužení spočívá v úhradě poměrné části dluhu během pěti let. Existuje ale také možnost, kdy dlužník během tří let splatí minimálně 60 % dluhu. Tím si zkrátí období osobního bankrotu o dva roky. Tato možnost platí také pro starobní a invalidní důchodce (II. a III. stupně) a pro lidi, kterým dluh vznikl před dovršením 18 let, u této skupiny osob není stanovena minimální hranice. Připravovaná novela insolvenčního zákona má tuto možnost ale rozšířit i na zaměstnance a OSVČ.

Od roku 2019 není zákonem stanovená pevná hranice pro oddlužení trvající pět let, která by určovala, jak velkou část dluhů musíte ve finále uhradit. Musíte ale vynaložit maximální úsilí pro to, abyste věřitelům splatili co nejvíce. Po pěti letech splácení soud rozhodne, jestli vaše snaha byla dostatečná a může vám zbytek dluhů prominout.

Podmínky procesu oddlužení i jeho samotný průběh nejsou jednoduché, ale ve finále může dlužníkovi prospět. Výhody spočívají především v tom, že se zastavují exekuce a dále se nezvyšují úroky a penále. Oddlužení nabízí návrat do běžného života bez dluhů.